Achiziții transparente prin intermediul SICAP


Informăm instituțiile publice că oferta noastră se regăsește și în catalogul de produse și servicii al SICAP (Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice). Pentru orice clarificări sau adaptări ale ofertei la specificul instituției dumneavoastră, ne puteți contacta, astfel încat să putem publica o ofertă cât mai realistă, care ulterior să poata fi studiată/comparată/negociată pe portalul SICAP.

Vă rugăm schimbați orientarea dispozitivului în "portrait".

Servicii în domeniul situațiilor de urgență


Apărare împotriva incendiilor


Întocmirea documentației

Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate, stabilirea atribuțiilor personalului , întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor la locurile de munca, întocmirea planului de intervenție in caz de incendiu si a planului de evacuare).

Instruirea angajaților

Efectuarea instruirii introductiv generale la angajarea lucrătorilor, verificarea prin sondaj a cunoștințele însușite și deprinderile formate în timpul instructajului periodic. Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fișa individuală de instructaj.

Organizarea activității

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de munca, organizarea activității privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, asigurarea materialelor și formularelor tipizate, cum sunt indicatoarele de securitate, permisele de lucru cu focul, fișele de instruire etc

Consultanță/asistență de specialitate

Acordarea asistentei tehnice de specialitate, inclusiv în vederea obținerii avizului și a autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă, participarea în cadrul controalelor efectuate de către autoritățile competente, asistență tehnică la punerea în aplicare a masurilor stabilite în urma controalelor.

Proiectarea sistemelor de securitate

Întocmirea proiectului tehnic pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu si a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor. Proiectul tehnic include si referatul verificatorului de proiect.


Protecție civilă


Organizarea activității

Planificarea activităților proprii, organizarea coordonarea si monitorizarea realizarii masurilor specifice, elaborarea planurilor de evacuare în situații de urgență a persoanelor și bunurilor materiale și înaintarea acestora către inspectoratul județean pentru situații de urgență, în vederea avizării

Consultanță/asistență de specialitate

Asistență tehnică privind mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adăpostire și evacuare, transmiterea/prelucrarea materialelor de pregătire și informare preventivă, consilierea factorilor responsabili pe segmentul protecției civile


Implementarea directivelor SEVESO


Consultanță/asistență de specialitate

Notificarea activităților care intră sub incidența legislației specifice, consultanță pentru activitățile care intră sub incidența legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Servicii in domeniul securității și sănătății în muncă

Evaluarea riscurilor

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru

Întocmirea documentației

Elaborarea documentației complete si in conformitate cu prevederile legale (elaborarea instrucțiunilor proprii, tematicii de instruire, programului de instruire-testare, precum si a planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent)

Instruirea angajaților

Efectuarea instruirii introductiv generale la angajarea lucrătorilor, verificarea prin sondaj a cunoștințele însușite și deprinderile formate în timpul instructajului periodic. Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fișa individuală de instructaj.

Consultanță/asistență de specialitate

Asistență tehnică privind comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale, participarea în cadrul controalelor efectuate de către autoritățile competente (I.T.M.), asistență tehnică la punerea în aplicare a masurilor stabilite în urma controalelor.

Servicii în domeniul analizei de risc la securitatea fizică

Consultanță/asistență de specialitate

Consultanta de specialitate privind obligațiile ce le revin administratorilor/conducătorilor de instituții privind asigurarea siguranței obiectivului, a bunurilor si valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite precum si a protejării angajaților/clienților împotriva oricăror acțiuni ostile care le pot periclita viată, integritatea fizica sau sănătatea.

Analiză de risc la securitatea fizică

Identificarea, analizarea și estimarea riscurilor la securitatea fizică și întocmirea „Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică” pentru obiectivele aflate sub incidența Legii 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.